صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده ها 


نسخه چاپي

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 17-99 یک مرحله ای

انجام خدمات دفتري،تاسيساتي،نماينده ايمني و بهداشت و خدمات تنظيفات شركت گاز استان همدان بر اساس دستورالعمل شوراي عالي كار و طرح طبقه بندي مشاغل شركت ملي گاز در سال 1399

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 17-99 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : انجام خدمات دفتري،تاسيساتي،نماينده ايمني و بهداشت و خدمات تنظيفات شركت گاز استان همدان بر اساس دستورالعمل شوراي عالي كار و طرح طبقه بندي مشاغل شركت ملي گاز در سال 1399

شرح مختصر کار:

مبلغ برآورد اولیه پروژه  106/147/215/000 (يكصد و شش ميليارد و يكصد و چهل و هفت ميليون و دويست و پانزده هزار )ريال مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه    4/822/944/000 ( چهار ميليارد و هشتصد و بيست و دو میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار) ريال مي باشد.

مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 17/06/1399 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه  01/07/1399 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 

 

تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3   ،    دورنويس :  38256207   = 081

آدرس اينترنت :        WWW. nigc-hm . ir

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/16 - ١٣:٢٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 205

خروج
تصاویر منتخب