صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 59-98 یک مرحله ای

گازرساني به صنايع شهرستان همدان

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 59-98 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : گازرساني به صنايع شهرستان همدان

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 7/807/848/000 (هفت ميليارد و هشتصد و هفت ميليون و هشتصد و چهل و هشت هزار)ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 390/392/000 (سيصد و نود میلیون و سيصد و نود و دو هزار) ريال مي باشد.که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتي می باشد.

3- مدت اجراي پروژه 240 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 17/10/1398 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه 08/11/1398 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد.

 

تلفن : 4- 8260571 3 ، 8 – 8261075 3 ، دورنويس : 38256207 = 081

آدرس اينترنت : WWW. nigc-hm . ir

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/10/14 - ١٢:٢٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1348

خروج
تصاویر منتخب