صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 55-98 یک مرحله ای

ترميم و اصلاح كارهاي ابنيه وتاسيسات برقي و مكانيكي محوطه ايستگاه شهرملايرشامل تهيه مصالح ، حمل و اجرا

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 55-98 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : ترميم و اصلاح كارهاي ابنيه وتاسيسات برقي و مكانيكي محوطه ايستگاه شهرملايرشامل تهيه مصالح ، حمل و اجرا

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 5/935/852/000 (پنج ميليارد و نهصد و سي و پنج ميليون و هشتصد و پنجاه و دو هزار)ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 296/793/000 (دويست و نود و شش میلیون و هفتصد و نود و سه هزار) ريال مي باشد.که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتي می باشد.

3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 25/09/1398 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز دو شنبه 23/10/1398 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد.

 

تلفن : 4- 8260571 3 ، 8 – 8261075 3 ، دورنويس : 38256207 = 081

آدرس اينترنت : WWW. nigc-hm . ir

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/09/24 - ١٥:٥٣
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1396

خروج
تصاویر منتخب