صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

مناقصه شماره 53-98 یک مرحله ای

حفاظت و حراست از تاسيسات و اماكن و ادارات شركت گاز در سطح استان همدان بر اساس دستورالعمل شوراي عالي كار در سال 1398

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 53-98 یک مرحله ای

 

موضوع مناقصه : حفاظت و حراست از تاسيسات و اماكن و ادارات شركت گاز در سطح استان همدان بر اساس دستورالعمل شوراي عالي كار در سال 1398

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

 

شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 37/342/358/000 (سي و هفت ميليارد و سيصد و چهل و دو ميليون و سيصد و پنجاه و هشت هزار)ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/867/118/000 (يك ميليارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و يكصد و هيجده هزار) ريال مي باشد.که بصورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معاملات دولتي می باشد.

3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

4- پيمانكاران تاييد صلاحيت شده توسط سازمان حراست وزارت نفت مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند.

5- پيمانكاران داراي تاييد صلاحيت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي (فعاليت نگهباني) مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند.

6- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.

 

 

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 25/09/1398 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

 

 

تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 15 روز دو شنبه 23/10/1398 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي مي باشد.

 

تلفن : 4- 8260571 3 ، 8 – 8261075 3 ، دورنويس : 38256207 = 081

آدرس اينترنت : WWW. nigc-hm . ir

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/09/24 - ١٥:٤٩
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1441

خروج
تصاویر منتخب